Regulamin portalu www.innidesign.pl

SPIS TREŚCI:


1. Przepisy ogólne

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

3. Zasady korzystania z portalu

4. Zasady odpowiedzialności

5. Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

6. Procedura reklamacji

7. Postanowienia końcowe

 

 

Art. 1

        Przepisy ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa:

   1. najważniejsze zasady funkcjonowania portalu internetowego www.innidesign.pl;

   2. reguły korzystania z oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;

   3. główne zasady odpowiedzialności;

   4. działanie praw autorskich oraz praw pokrewnych;

   5. procedurę zgłaszania problemów.

  2. Użyte w Regulaminie pojęcia i terminy należy rozumieć następująco:

   1. Portal – portal internetowy www.innidesign.pl

   2. Administrator – podmiot kierujący działaniem Portalu, decydujący o sposobie jego funkcjonowania oraz kierunkach rozwoju tj.

   3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem funkcjonalności;

   4. Partner – podmiot współpracujący z Portalem (np. w zakresie dostarczania użytkownikom określonych treści);

   5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 2

        Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. W ramach portalu dostępne są następujące funkcjonalności, do których można uzyskać dostęp drogą elektroniczną: Formularz Kontaktowy, Moduł komentarzy, Newsletter.

  2. Wszystkie wskazane usługi mają charakter nieodpłatny. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zrezygnować ze wskazanych usług bez ponoszenia kosztów.

  3. Usługa Formularz kontaktowy służy ułatwianiu komunikacji pomiędzy Użytkownikiem i Administratorem.

  4. Moduł komentarzy to usługa, która umożliwia Użytkownikowi, publikację indywidualnych wypowiedzi dotyczących widocznych w Portalu treści.

  5. W ramach usługi Newslettera, Użytkownik może wyrazić zgodę, na cykliczne otrzymywanie na podany adres e-mail informacje o aktualnościach.

Art. 3

        Zasady korzystania z Portalu

  1. Jeżeli w odniesieniu do danej usługi lub funkcji, wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, korzystanie z Portalu ma charakter nieodpłatny.

  2. W Portalu publikowane są treści informacyjne oraz reklamowe.

  3. Widoczne w Portalu treści reklamowe pochodzić będą od Partnerów lub będą miały charakter własny.

  4. Użytkownik ma prawo dostępu do treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym. W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane są:

   1. połączenie z siecią Internet,

   2. przeglądarka internetowa:

    1. Google Chrome w wersji 64 lub wyższej,

    2. Mozilla Firefox w wersji 58 lub wyższej,

    3. Opera w wersji 51 lub wyższej,

    4. Microsoft Edge w wersji 41 lub wyższej,

    5. Safari w wersji 11 lub wyższej,

  5. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

  6. obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,

  7. włączona obsługa JavaScript,

  8. zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza) w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego za pomocą urządzenia mobilnego (np. typu smartphone lub tablet).

  9. Użytkownik ma prawo zamieszczania indywidualnych opinii dotyczących opublikowanych treści. Opinie mogą być wyrażane w postaci komentarzy. Komentarze można wprowadzać w wyznaczonych ku temu miejscach.

  10. Każdy Użytkownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do tworzonego przez Administratora newslettera. Warunkiem przystąpienia jest podanie prawidłowego i aktualnego adresu e-mail.

Art. 4

        Zasady odpowiedzialności

  1. Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

  2. Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Użytkownik powinien powstrzymać się od dostarczania (np. w komentarzach) treści o charakterze bezprawnym.

  4. W szczególności, Użytkownik powinien powstrzymać się od:

   1. popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji);

   2. zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu);

   3. podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami;

   4. publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji;

   5. upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich);

   6. podejmowania nieuzgodnionej z Administratorem działalności reklamowej (lub innej pokrewnej);

   7. nieuzgodnionego z Administratorem testowania Portalu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych;

   8. zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.

  5. Korzystając z Portalu użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.

  6. W przypadku naruszenia reguł określonych w niniejszym paragrafie, Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności zarówno na gruncie karnym, jak i cywilnym. W szczególności, Użytkownik może odpowiadać za naruszenie praw, dóbr lub wolności podmiotów trzecich.

  7. Administrator dokładać będzie wszelkiej możliwej staranności, by korzystanie z Portalu odbywało się w sposób bezpieczny. Administrator nie może jednak przyjąć na siebie odpowiedzialności za ewentualne ryzyka, charakterystyczne dla korzystania z sieci Internet (takie jak działanie złośliwego oprogramowania, przestępcze działania osób trzecich i inne).

  8. Administrator uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:

   1. po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia

                                        lub

   1. po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.

  1. Z tego powodu prosimy o informowanie Administratora o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: biuro@innidesign.pl

Art. 5

        Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

  1. Treści zawarte w Portalu (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

   1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

   2. ustawie o własności przemysłowej;

   3. ustawie o ochronie baz danych;

   4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  2. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Administratorowi bądź jego Parterom.

  3. Sam fakt korzystania z Portalu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

Art. 6

        Procedura reklamacji

  1. Każdy Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania Portalu.

  2. Zalecamy, by reklamacje były kierowane na adres e-mail: biuro@innidesign.pl

  3. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zalecamy, by zgłoszenie zawierało:

   1. dane identyfikujące zgłaszającego;

   2. opis problemu (czas, częstotliwość występowania, skutki);

   3. oczekiwany sposób rozwiązania.

  4. Administrator rozpozna reklamację niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

  5. Informujemy, że Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych form rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

  6. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

   1. Wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

   2. Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu;

   3. Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

   4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

Art. 7

        Postanowienia końcowe

  1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w dokumencie Polityka Prywatności, który jest dostępny pod adresem: www.innidesign.pl

  2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Portalu.

  3. O zmianie Regulaminu, Użytkownicy będą informowani na stronach Portalu.

  4. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu prosimy kierować na adres e-mail: biuro@innidesign.pl